ฟังการเล่าข่าวดังเมื่อกว่า ๑๐๐ ปีก่อน ด้วยวิธีการ “แหล่” ของนักสื่อสารมวลชนยุคแรกของไทย วิถีการเสพข่าวของชาวบ้านในอดีต ที่ผู้ส่งและผู้รับสามารถมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างซึ่งหน้า ก่อนยุคของการใช้ “สื่อ” ที่เป็นเทคโนโลยี เพื่อการถ่ายทอด “สาร” ระหว่างผู้ส่งและผู้รับ