ภาพประกาศ หรือโปสเตอร์ เคยเป็นสื่อมีอิทธิพลอย่างมากที่กลุ่มอํานาจและองค์กรธุรกิจใช้ประกาศ “สาร” โน้มน้าวความคิด ความเชื่อ และพฤติกรรมของผู้คนอย่างมีประสิทธิภาพ