พิพิธภัณฑ์สื่อสาธารณะ

อาคารศูนย์การเรียนรู้สื่อสาธารณะ
สำนักงานองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์

0-2790-2424
0-2790-2000 ต่อ 4497

โทรสาร

0-2790-2085

การเดินทาง