ในยุคสมัยที่เทคโนโลยี ช่วยให้การสื่อสารสะดวกรวดเร็ว เพียงสัมผัสด้วยปลายนิ้ว เครื่องมือการสื่อสารถูกผลิต ให้คนทั่วไปใช้อย่างแพร่หลาย และโลกออนไลน์มอบพื้นที่เสรี ในการนําเสนอข้อมูลทุกชนิด สภาพการณ์ ยิ่งสะท้อนว่า “สื่อ” มิได้เป็นเพียงสิ่งที่ปัจเจกบุคคลซึมซับรับรู้แต่ฝ่ายเดียว หากเราทุกคนล้วนทําหน้าที่เป็น “สื่อ” ด้วยกันทั้งสิ้น หากเราเรียกร้องคุณภาพและจรรยาบรรณจากสื่อ เราย่อมควรต้องเรียกร้องสิ่งเดียวกัน จากตัวเราเอง