การเรียนรู้ผ่าน “ดวงตาอื่น” สามารถให้การศึกษา ใช้เป็นหลักฐานข้อมูลอ้างอิง สะกิดความรู้สึก สร้าง ความประทับใจ จุดประกายปัญญาให้ผู้คนมากมาย ทว่าในขณะเดียวกันมันก็สร้างความบิดเบือน เข้าใจผิด และมายาคติว่า สิ่งที่ถูกนําเสนอคือ “ความจริง”