พื้นที่สร้างการเรียนรู้บทบาทและอิทธิพลของสื่อ เพื่อการรู้เท่าทันที่จะเลือกรับและใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณ ภายในศูนย์การเรียนรู้สื่อสาธารณะ (Media Learning Park) องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) มีพื้นที่จัดแสดงทั้งสิ้น ๔๐๐ ตารางเมตร แบ่งเป็นพื้นที่นิทรรศการเรื่อง พลังสะท้อนแห่งสื่อ ชั้น 1 และนิทรรศการเรื่อง สู่เส้นทางสื่อสาธารณะ ชั้น 1

พิพิธภัณฑ์สื่อสาธารณะ (Thai PBS Museum) มุ่งเน้นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของผู้เข้าชม ด้วยการ นำเสนอเรื่องราวของสื่ออย่างรอบด้าน กระตุ้นให้เกิดความคิดเกี่ยวกับสื่อที่แวดล้อมอยู่รอบตัว โดยให้ผู้เข้าชมได้มีปฏิสัมพันธ์กับนิทรรศการ ทั้งในรูปแบบมัลติมีเดียอันทันสมัยและสัมผัส ประสบการณ์การรับสื่อแบบ “ย้อนยุค” เพื่อการ “รู้เท่าทันสื่อ”

นิทรรศการพลังสะท้อนแห่งสื่อ ชั้น 1

ภายในนิทรรศการพลังสะท้อนแห่งสื่อ ชั้น 2

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเป็นสถานที่เรียนรู้บทบาทและอิทธิพลของสื่อในการสร้างสรรค์ เปลี่ยนแปลง และพัฒนาสังคม เพื่อพัฒนาการรับรู้ พัฒนาการศึกษา พัฒนายกระดับความคิด และเรียนรู้การใช้สื่อเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของสาธารณะ ความเป็นธรรมของสังคม สร้างสังคมคุณภาพ ที่ประชาชนตระหนัก ในอำนาจและพลังของตนในการจำแนก เลือกรับ และใช้สื่ออย่างมีเหตุผล อย่างพินิจพิเคราะห์ และมีสุนทรียภาพ
  2. เพื่อเป็นสถานที่เรียนรู้ประวัติ แนวคิด และการดำเนินงานของสื่อสาธารณะในหลากหลายประเทศ ซึ่งทำหน้าที่อย่างเป็นอิสระ เพื่อสังคมที่มีเสรีภาพ ในการแสดงความคิดเห็น

ผังอาคารศูนย์การเรียนรู้

ชั้น 1

นิทรรศการ พลังสะท้อนแห่งสื่อ

https://museum.thaipbs.or.th/wp-content/uploads/2017/02/chart-011.jpg

ชั้น 2

นิทรรศการถาวร สู่เส้นทางสื่อสาธารณะ

https://museum.thaipbs.or.th/wp-content/uploads/2017/02/chart-021.jpg
https://museum.thaipbs.or.th/wp-content/uploads/2017/02/chart-031.jpg